Vzdelávací inštitút BJB EQUIP

Kontakt

ThDr. Darko Kraljik
0904 234 172, 0950 382 220
equip@baptist.sk

equip

Vzdelávací inštitút BJB v SR EQUIP je pokračovaním vzdelávacieho programu Vzdelanie na ceste. Je to učenícky program BJB v SR, ktorého zámerom a cieľom je zdokonaľovanie vystrojovanie či príprava equip) svätých ku dielu služby Ef 4,12. Ide o vzdelávací a tréningový kurz program , ktorý sledu je osobný duchovný rast veriaceho v Ježiša Krista, buduje jeho život viery smerom k učeníctvu a pripravuje k dielu služby, ku ktorej nás pozýva náš Spasiteľ a Pán, Ježiš Kristus.

Základné oblasti a ciele tohto programu vyjadruje diagram, uvedený na nasledovnej strane: vyučovanie stojí na biblických základoch; ponúka zdravý biblický základ života viery; program je Kristocentrický, sleduje osobný duchovný rast, pripravuje ku učeníctvu a ku zvestovaniu evanjelia Ježiša Krista. Tento program je taktiež zameraný na prípravu v rôznych praktických oblastiach služby ako služba deťom či mládeži; služba v oblasti IT a SM v službe evanjelia… Ak chceš porásť v týchto oblastiach tvojho života viery ako aj v rôznych oblastiach služby, tak tento kurz je práve pre teba.

Anglické pomenovanie EQUIP vyjadruje obsah tohto vzdelávacieho inštitútu: ponúka hlboké biblické vzdelanie v oblasti vierouky a poznania Písma; buduje charakter človeka, aby bol vyformovaný Kristom skrze Božie slovo ako osvedčený pracovník Ježiša Krista; vedie k širšiemu porozumeniu Božieho slova, seba samého i služby na poli Božieho kráľovstva; dáva inštrukcie pre život viery a rast v zručnostiach, potrebných pre služ-bu; pripravuje pre praktickú službu v zborovom spoločenstve v súlade s povolaním a obdarovaním človeka.

Vzdelávací inštitút EQUIP je nástrojom BJB v SR ktorý chce stáť v službe pomoci jednotlivým cirkev ným zborom v napĺňaní Kristovho veľkého poverenia : kážte evanjelium, čiňte mi učeníkov a učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ Mat. 28:20. Za tým to účelom chce tento kurz:
– Poskytnúť biblické teologické vzdelanie v oblasti biblickej vierouky a hlbšieho poznania Písma
– Poskytnúť biblické teologické vzdelanie a praktický tréning v rôznych oblastiach služby
– Poskytnúť biblické vzdelanie a praktický tréning členom zborov BJB v SR
– Pripraviť členov v zboroch BJB pre službu v zboroch
– Pripraviť pracovníkov v zboroch BJB, aby boli schopní byť najlepšie nástroje v Božích rukách
– Pripraviť vodcov v zboroch BJB k službe
– Pripraviť vzdelávací program v dvoch oblastiach tak, aby náklady účastníkov na cestovanie boli čo najnižšie . Cena pre účastníka : 20 EUR na jeden víkend.
– Spolupráca s Katedrou teológie a katechetiky v BB.

Certifikovaný program: účastník kurzu sa musí zúčastniť celého programu; musí absolvovať každý predmet v programe.
– Môže sa začať s hociktorým blokom a v ktoromkoľvek roku.
– Program trvá štyri roky a každý rok má štyri bloky: jar, leto, jeseň zima.
– Každý blok obsahuje tri predmety na j eden víkend.
– Každý predmet obsahuje šesť vyučovaných hodín.


Necertifikovaný program: Absolvovanie ktoréhokoľvek predmetu cieľom budovania v danej oblasti.