Teologická komisia

Administrátor

Zástupca Rady BJB:
ThDr. Darko Kraljik
Poštová 55A
900 27 Bernolákovo
0904 234 172, 0950 382 220, 02/5262 5416
dkraljik65@gmail.com

Súčasné zloženie teologickej komisie BJB
Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
ThDr. Darko Kraljik

Poslanie teologickej komisie BJB (TK BJB)

TK BJB je poradné teleso BJB, ktoré pracuje v súlade s baptistickou zásadou primárnej autority Biblie v živote a v teologickom myslení cirkvi a slobody svedomia v otázke záväznosti výsledkov cudzej teologickej práce. Pri výklade biblických textov dôsledne využíva vedecké hermeneutické postupy, pričom berie do úvahy jestvujúce baptistické odpovede na predložené otázky. Jej výsledky nemusia byť nevyhnutne jednoznačné, ale očakáva sa, že poskytnú zodpovedne a nestranne preskúmané východiská a implikácie k alternatívnym riešeniam teologických problémov.

TK BJB nemôže nahradiť osobné teologické skúmanie, ani zbaviť zodpovednosti slobodného rozhodovania jednotlivých členov BJB, staršovstvá zborov ani Radu BJB v otázkach, ku ktorým sa vyjadruje. TK BJB poskytuje materiál na štúdium a informácie o už jestvujúcich odpovediach na predložené otázky (predovšetkým v príbuznom „baptistickom svete“). Jej poslaním je napomáhať k informovanému zaujímaniu postojov a citlivému rozhodovaniu, nie vyrábať neomylné vyhlásenia.

TK BJB nie je mediátorom medzi rôznymi záujmovými skupinami v rámci BJB. Sústreďuje sa na teoretickú prácu, ktorej výsledky majú predpoklad pomôcť zaujať stanovisko k nejasným alebo zložitým problémom súčasnosti, v ktorých sa naozaj hľadajú odpovede. Výber témy, na ktorej TK BJB pracuje, je výsledkom diskusie a teologického hodnotenia situácie, v ktorej sa BJB práve nachádza, a je teda súčasťou práce TK BJB.

Výstupy práce TK BJB vychádzajú tlačou s číslom ISBN ako publikácie BJB. Príspevky majú kritickú formu (poznámkový aparát, zoznam literatúry, alternatívne riešenia) a vyjadrujú špecifický pohľad autora, ktorý TK BJB považuje za „baptistický“.


Súčasná práca
TK pripravila vydanie zborníka „Cirkev v pluralistickej Európe“. Zborník sa vyjadruje k nasledovným témam: „Evanjelium a náboženský sekularizmus“, „Pluralizmus a cirkev v Novej Zmluve“, „Dôstojnosť človeka verzus diskriminácia z pohľadu Písma“, „Vzťah cirkevnej a sekulárnej autority a právo cirkvi správať sa podľa rozpoznania Božej vôle“ a „Občianska sloboda a ľudské práva vo vzťahu k cirkevnej disciplíne“.

TK na svojich stretnutiach tiež reflektuje súčasnú situáciu slovenského baptizmu a na základe toho sa snaží formulovať témy, ktorými je potrebné zaoberať sa. Tiež reaguje na niektoré podnety z BJB.

Na stiahnutie

Cirkev v pluralistickej Európe
Teologické štúdie teologickej komisie BJB v SR
Zborník č.1

Kristovo poverenie pre cirkev, ktoré podáva Veľké poslanie (Mt 28,19-20), sa nemení ani v premenách času a platí aj dnes, v dobe, ktorú môžeme charakterizovať pojmami ako postsekulárny a pluratitný spôsob života, myslenia, činnosti a nazerania na pravdu. Cirkev, ktorá chce verne a zodpovedne napĺňať poslanie, ktoré dostala od Krista, potrebuje rozumieť svojmu prostrediu a adekvátne reagovať na jeho špecifiká.
Teologická komisia Bratskej jednoty baptistov v SR chce toto súčasné dianie reflektovať z perspektívy evanjelikálnej teológie a predložiť možnosti prístupov a základné riešenia. Pri tom vychádza z biblického a teocentrického nazerania na spracovávané témy (sekularizmus, humanizmus, dôstojnosť človeka, diskrimináciu, slobody a práva, pravdy aj zákony, pluralizmus, toleranciu, atď.)
Aj keď ide o výstup teologickej komisie, predložené štúdie si nenárokujú vyčerpávajúce zvládnutie svojej látky a nie sú predkladané ako „vykonávacie predpisy“ pre cirkevné zbory BJB. Naopak, sú podávané v očakávaní, že publikácia prinesie teologicko-noetické a spirituálne ovocie v živote našich cirkevných zborov, keď si uvedomujú svoju zodpovednosť pred Bohom za svoje hľadanie adekvátnych prístupov viery v konkrétnych, meniacich sa podmienkach spoločenského života.