Historická komisia

Kontakt

Mgr. Ľubomír Pál
0907 568 885
lubopal@gmail.com

Predseda:
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.
e-mail: jszollos@gmail.com

Historická komisia BJB pracuje v zložení:
Alexander Koloman Erdélyi, Zorka Fedáková, Ján Szőllős

Historická komisia Bratskej jednoty baptistov (BJB) je poradným telesom Rady BJB v SR. Jej úlohou je skúmanie baptizmu v kontexte štátu a v jej napojení na „rodinu“ baptistov po celom svete. Poznávanie minulosti je odrazovým mostíkom pre poučenie v prítomnosti. Predchodcovia dnešných baptistov sú vzorom pre dnešné generácie najmä svojou vierou a charakterom a naznačujú aj pre nás, čo všetko a akými metódami môžeme urobiť pre záchranu človeka v súčasnosti i v budúcnosti.

Pozývame vás do komunity Minulosť slovenských baptistov

„Minulosť slovenských baptistov“ je komunita, v ktorej je možné vzájomnou komunikáciou a pomocou oživovať poznanie o nedávnej, či dávnejšej existencii a minulosti jednotlivcov a zborov slovenských baptistov.

Od vydania publikácie „Niesli svetlo evanjelia“, ktorá čiastočne pojednávala o dejinách slovenských baptistov uplynulo už štvrťstoročie, mnohé sa zastavilo a na mnohé sa zabudlo. Historická komisia postupne zaniká a potrebuje reštrukturalizáciu a mnohé poznatky dejín musia byť objavované a oživované (Životopisy kazateľov a pracovníkov; Konferencie BJB na Slovensku i v Československu; Zloženie Rád…) nanovo. Niektoré aspekty dejín baptistických zborov na Slovensku boli v spomenutej publikácii popisované pod tlakom a pred jej vydaním museli prejsť určitou cenzúrou. Za štvrťstoročie od „Nežnej revolúcie“ sa v zboroch mnoho udialo a tak aj nedávna minulosť nie je dostatočne popísaná. Máme tiež obavy, že vznik nových cirkevných zborov tiež nie je dostatočne zdokumentovaný a tak je potrebné o problematike komunikovať. Spracovanie dejín slovenských baptistov je vlastne dlhodobé poznávanie a zhromažďovanie poznatkov z nedávnej, či dávnejšej minulosti slovenských baptistov. Komunita chce zhromažďovať poznatky o slovenských baptistov a nechce sa zameriavať výhradne na územie Slovenska.

minulost_slovenskych_baptistov

Video - Habánsky hodový jarmok - Veľké Leváre - 2019