...pravdivosti Biblie

1. Jednota v biblickom učení 

Jedným z dôkazov je fakt, že 66 kníh napísaných 40 pisateľmi (pastieri, rybári, proroci, kňazi...) v priebehu 1600 rokov a aj napriek tomu, že boli písané nezávisle od seba na miestach vzdialených od seba tisíce km sú v dokonalej jednote a sú očividne súčasťou jednej Knihy. Títo autori navzájom o svojich knihách nevedeli a Biblia je jednotná napriek zjavným rozdielom v obsahu, štýle a perspektíve, ktoré sú svedectvom o nezávislosti každého autora a Božej inšpirácii.

(Kto rozhodol o obsahu biblie?)

2. Naplnené proroctvá 

  • stovky biblických proroctiev sa konkrétne presne naplnilo
  • viac ako 60 proroctiev naplnil sám Ježiš Kristus pri Jeho prvom príchode. Mnohé z nich, ako napríklad miesto, čas a spôsob jeho narodenia, zrady, smrti a pohrebu, boli úplne mimo jeho kontrolu. A napriek tomu sa do bodky vyplnili.
  • iba Biblia poskytuje konkrétne naplnené proroctvá v takej veľkej miere, že vylučuje iné vysvetlenie než to, že je Božím slovom

3. Jedinečná historická presnosť

Archeologické objavy neustále preukazujú spoľahlivosť v detailoch a tak neustále potvrdzujú historickú presnosť Biblie

Archeologické nálezy potvrdzujú existenciu biblických miest, či osôb, aj keď sa ešte nenašlo úplne všetko.

Uznávaný židovský archeológ Nelson Glueck však tvrdí: „Jednoznačne môžeme vyhlásiť, že žiadny archeologický objav nikdy nebol v protiklade so správne pochopenými biblickými zmienkami. Množstvo archeologických objavov potvrdilo rámec a často aj presné detaily historických zmienok v Biblii.“

Biblická archeológia

4. Vedecká presnosť 

Biblia je dôkazom o Božej inšpirácii. Množstvo faktov modernej vedy bolo zaznamenaných v Biblii dávno predtým, než boli experimentálne potvrdené.

Príklady:

  • Zem je Guľatá (Izaiáš 40:22)
  • Kolobeh vody (Kazateľ 1:7)
  • Nekonečnosť vesmíru (Jeremiáš 33:22)
  • Atmosférická cirkulácia ( Kazateľ 1:6)
  • Umiestnenie zeme vo vesmíre ( Jób 26:7)

V biblii sa nikdy nenašla skutočná chyba.

5. Nezničiteľnosť biblie:

Táto kniha bola vystavená neuveriteľnému politickému i náboženskému prenasledovaniu. Rímsky cisár Dioklecián sa na začiatku 4. storočia domnieval, že sa mu podarilo zničiť všetky Biblie. Postavil stĺp na popole spálených Biblií, aby oslávil svoje víťazstvo. V stredoveku pápežský Rím tvrdo prenasledoval a trestal tých, ktorý túto knihu prechovávali a študovali. Mnohí ľudia boli uväznení, poslaní do vyhnanstva, umučení alebo upálení kvôli tejto knihe. V 18. storočia pri francúzskej revolúcii opäť boli spálené stohy Biblií a bolo vyhlasované víťazstvo rozumu. Slávny francúzsky ateista Voltaire predpovedal, že neuplynie ani sto rokov a na Zemi nezostane jediná Biblia. 50 rokov po jeho smrti Ženevská biblická spoločnosť použila jeho starý tlačiarenský lis a jeho dom k produkcii veľkého množstva výtlačkov Božieho slova. Biblia je aj napriek prenasledovaniu najväčším svetovým bestsellerom všetkých čias a je dnes k dispozícii v neporovnateľne väčšom množstve prekladov než ktorákoľvek iná kniha.

6. Jedinečný vplyv Biblie:

Vplyv Biblie možno nájsť vo svedectvách  tých ktorí jej uverili. Mnohí zistili, že jej zasľúbenia sú pravdivé, jej rady sú správne, jej príkazy a zákazy sú múdre a jej posolstvo o spasení napĺňa každú potrebu.

Presnosť, ktorá bola zachovaná napriek všetkým pokusom poškodiť ju, ohroziť či zničiť, je jasným dôkazom toho, že Biblia je skutočne pravým Božím Slovom. Ježiš povedal: “Nebo aj zem pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú” (Marek 13:31)

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk