...Duchu Svätom

Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je Boh, Osoba s myslením, citmi a vôľou. Je to tretia Osoba Svätej Trojice.

  • Duch Svätý je všadeprítomný  - “Kam by som odišiel pred tvojím Duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam, keby som si ustlal v podsvetí, si tam.” Žalmy 139: 7,8
  • Duch Svätý je vševedúci - “Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch.” 1. list Korintským 2:10,11
  • Duch Svätý je Utešiteľ, Radca - "A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa  (Obrancu, Pomocníka, Radcu, Zástancu), aby bol s vami až naveky" Evanjelium podľa Jána 14:16, " No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril." Evanjelium podľa Jána 14:26
  • Duch Svätý myslí a pozná - "Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny." 1. list Korintským 2:10
  • Duch Svätý môže byť zarmútený - "Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia." List Efezským 4:30
  • Duch Svätý sa za nás prihovára - "Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh." List Rímskym 8:26,27
  • Duch Svätý nám dáva dary podľa svojej vôle - "Každému je však daný prejav Ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého Ducha slovo poznania,  inému zas viera v tom istom Duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom Duchu; inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce." 1. list Korintským  12: 7 - 11  

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk