Pomoc pre dušu

Mám depresiu

Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.
Žalm 34:18

Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.
Žalm 34:19

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk