Chlieb náš každodenný


Štvrtok 16. augusta 2018

Nm 13,25-14,9

Sk 8,26-40

Nie strach, ale viera

"S nami je Hospodin... Nebojte sa ich!" (Nm 14,9).

"Manželovi ponúkli povýšenie, ale musel by odcestovať do inej krajiny. Ja som mala strach opustiť domov, takže ponuku nakoniec neochotne odmietol," povedala mi priateľka. Vysvetlila, ako jej obavy z veľkej zmeny zabránili prijať nové zážitky a priznala, že niekedy uvažuje, čo všetko tým stratili.

Úzkosť Izraelitov ochromila, keď boli povolaní osídliť bohatú a úrodnú krajinu oplývajúcu "medom a mliekom" (Ex 33,3). Keď začuli správu o mocných ľuďoch vo veľkých mestách, začali sa báť (Nm 14,3). Väčšina Izraelitov odmietla povolanie vstúpiť do krajiny.

Jozua a Káleb ich však povzbudzovali k viere v Pána slovami: "... Nebojte sa ľudu tej krajiny... S nami je Hospodin..." (v. 9). Hoci sa ľudia v krajine javili väčší, ľud mohol dôverovať Pánovi, že bude s nimi.

Priateľka nedostala príkaz presťahovať sa do inej krajiny ako Izraeliti. Ľutovala však, že si kvôli strachu nechala ujsť príležitosť. A čo ty? Čelíš odstrašujúcej situácii? Ak áno, buď si istý, že Pán je s tebou a povedie ťa. Vďaka Jeho spoľahlivej láske môžeme ísť vo viere vpred.

Milujúci Otec, nedovoľ, aby ma strach zastavil v nasledovaní Boha, lebo viem, že ma budeš navždy milovať a nikdy ma neopustíš.

Myšlienka: Strach môže ochromiť a obmedziť, ale viera nás ženie k nasledovaniu Boha.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny