Chlieb náš každodenný


Pondelok 20. januára 2020

Ž 121

Ez 2,1-3,11

Kam smeruješ?

"... Príde mi odtiaľ pomoc? Moja pomoc je od Hospodina..." (Ž 121, 1-2).

Čo určuje náš smer v živote? Raz som počul odpoveď na túto otázku na tréningovom kurze pre motorkárov. Súčasťou tréningu bola časť, nazvaná "fixácia na cieľ".

"Na konci jazdy," povedal inštruktor, "budete čeliť nečakanej prekážke. Ak sa na ňu upriete, väčšinou namierite priamo na ňu. Ak sa však ponad ňu zahľadíte na miesto, kam chcete dôjsť, - zafixujete sa na cieľ-prekážke sa dokážete vyhnúť." Nakoniec dodal: "Smer, ktorým pozeráte, vás privedie do cieľa."

Jednoduchá, no zároveň hlboká myšlienka platí aj v duchovnom živote. Keď svoj pohľad zameriame na problémy a trápenia, veľmi ľahko sa v nich aj ocitneme.

Avšak, Písmo nás povzbudzuje hľadieť cez problémy na Toho, ktorý nám s nimi dokáže pomôcť. V žalme 121, 1 čítame: "Svoje oči dvíham k vrchom; príde mi odtiaľ pomoc?" Nasleduje odpoveď: "Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem... Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky" (v. 2, 8).

Niekedy sa prekážky môžu javiť ako neprekonateľné. Boh nás však vyzýva, aby sme hľadeli na Neho a pomôže nám vidieť skrze problémy, ktoré nám už nemusia brániť pohľadu na vytýčený cieľ.

Otče, pomôž mi "nefixovať pohľad na problémy", ale hľadieť na Teba, kedykoľvek čelím odstrašujúcim prekážkam. Chcem Ťa nasledovať na ceste života.

Myšlienka: "Naša pomoc je v mene Hospodina, Stvoriteľa neba i zeme". (Ž 124, 8)


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny