Chlieb náš každodenný


Utorok 21. novembra 2017

Flp 3,7-14

Lk 16,19-31

Vyhrať tú najväčšiu cenu

"Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi" (Flp 3,14).

Odmenou za ľudské úsilie môže byť určitý druh uznania a úspechu. Zlatá medaila z Olympijských hier, cena Grammy, filmový Oskar alebo Nobelova cena - tieto patria medzi tie veľké ocenenia. Existuje však ešte väčšia cena, ktorú môže získať ktokoľvek.

Apoštol Pavel poznal v prvom storočí športové zápolenie, v rámci ktorého atléti venovali celé svoje úsilie získaniu najvyššej trofeje. V tomto zmysle napísal skupine Kristových nasledovníkov do mesta Filipy: "No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu" (Flp 3,7). Prečo? Pretože jeho srdce bolo zamerané na nový cieľ: "Aby som poznal Jeho a moc Jeho zmŕtvychvstania i účasť na Jeho utrpeniach" (v. 10). A preto Pavel povedal: "Bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš" (v. 12). Jeho trofejou po dokončení pretekov mal byť "veniec spravodlivosti" (2Tim 4,8).

Všetci sa môžeme usilovať o získanie rovnakej ceny vo vedomí, že keď sa za ňou vystierame aby sme ju dosiahli, prinášame tým slávu Pánovi. Každý deň uprostred našich bežných povinností sa posúvame bližšie k jednej "z tých najväčších ocenení" - "k nebeskej cene, totiž k Božiemu povolaniu v Kristovi Ježišovi" (Flp 3,14).

Drahý Pane, keď som znechutený/á, pomôž mi smerovať k cieľu - byť navždy s Tebou.

Myšlienka: To, čo pre Krista urobíme v tomto živote, bude odmenené v budúcom živote.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny