Chlieb náš každodenný


Piatok 28. apríla 2017

Mal 1,1-10; 3,23-24

Kol 3,1-11

Úžasná láska

"Miloval som vás, hovorí Hospodin..." (Mal 1,2).

Posledné veľké historické udalosti Starej zmluvy sú opísané u Ezdráša a Nehemiáša. Hovoria o tom, ako Boh umožnil izraelskému ľudu vrátiť sa z vyhnanstva a znova osídliť Jeruzalem. Dávidove mesto sa znova zaľudnilo hebrejskými rodinami, bol postavený nový chrám a boli opravené múry.

To nás privádza k Malachiášovi. Tento prorok, ktorý bol podľa všetkého Nehemiášovým súčasníkom, uzatvára spisy Starej zmluvy. Všimnite si, čo hovorí izraelskému národu ako prvé: "Miloval som vás, hovorí Hospodin..." A aká bola ich reakcia? "... Čím si nám prejavil lásku?..." (1,2).

Zvláštne, nie? Dejiny potvrdzujú Božiu vernosť, a predsa sa po stovkách rokov neprestajnej Božej starostlivosti o Jeho vyvolený ľud zázračnými i všednými spôsobmi pýtajú, ako im ukázal lásku. Malachiáš im pripomína ich nevernosť (pozri

v. 6-8). V izraelských dejinách sa dlhé roky opakoval tento model: Boh sa o nich staral, oni Ho neposlúchali, a tak ich výchovne trestal. Blížil sa čas pre novú cestu. Prorok na to poukazuje v kap. 3,23-24. Príde Mesiáš. Mali nádej, že príde Spasiteľ, ktorý ukáže svoju lásku a raz navždy zaplatí trest za naše hriechy.

Mesiáš prišiel! Malachiášova nádej je v Ježišovi teraz realitou.

Ďakujeme, Otče, za príbeh svojho ľudu Izraela. Ďakujeme, že si nás tak veľmi miloval, že si poslal Ježiša.

Myšlienka: Tí, čo svoju dôveru vkladajú v Ježiša, budú mať večný život.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny