Aktuality zo života cirkvi

Výsledky volieb do orgánov Rady BJB v SR - 13.4.2014

Vo voľbách do orgánov Rady BJB v SR na volebnej konferencii delegátov zborov BJB v SR dňa 13.4.2014 v Jelšave boli zvolení:

Predseda Rady BJB v SR: Darko Kraljik
Podpredseda Rady BJB v SR: Ján Szőllős
Člen Rady za západnú oblasť: Miroslav Tóth
Člen Rady za strednú oblasť: Pavol Šinko
Člen Rady za južnú oblasť: Tibor Bánsky
Člen Rady za východnú oblasť: Ľubomír Pál

Členovia kontrolno-rozhodcovskej komisie: Milan Hrivnák, Dalibor Smolník, Dušan Uhrin
Členovia revíznej komisie: Jarmila Lukáčová, Zdenko Podobný, Daniel Šaling

V zmysle volebného poriadku sú zvolení do funkcií na štvorročné volebné obdobie.

Koncil Európskej baptistickej federácie (EBF)

TLAČOVÁ SPRÁVA

Baptisti jednajú v Bratislave o súčasných problémoch

V Bratislave v dňoch 25. – 28. septembra 2013 bude prebiehať Koncil Európskej baptistickej federácie (EBF).  Koncilu sa zúčastnia vrcholní predstvitelia z 35 členských baptistických cirkví,  ktorí budú spolu hovoriť a rozhodovať o ďalšom smerovaní duchovnej a sociálnej práce baptistov v európskom a ázijsko-blízkovýchodnom regióne. Zvýšenú pozornosť bude koncil venovať aj situácii v Sýrii a Egypte, kde sa cirkvi nachádzajú v kritických podmienkach.
Na koncile bude ustanovený aj nový prezident EBF Otniel Bunaciu z Rumunska.
Otvárací večer koncilu bude v kostole Bratskej jednoty baptistov v SR na Palisádach 27/a v stredu 25. 9. o 19.30. Rokovanie koncilu bude v konferenčnej sále hotela Devín.

Koncil sa uskutočňuje raz ročne a je vrcholným grémiom Európskej baptistickej federácie, ktorá združuje 48 miestnych baptistických cirkví z celej Európy, Strednej Ázie a Blízkeho východu.

BJB v SR

Ján Szőllős
Predseda Rady BJB v SR

Katedra evanjelikálnej teológie a misie - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Záujemcovia o štúdium teológie a katechetiky!

Vnímate povolanie od Boha venovať štúdiu Jeho slova niekoľko rokov zo svojho života? Alebo máte vnútornú túžbu slúžiť Mu ako misionár, kazateľ, teológ alebo katechéta? Chcete sa dozvedieť viac o Biblii a jazykoch, v ktorých bola napísaná, o cirkvi a jej dejinách, o biblických základoch kresťanskej misie, evanjelizácie, pastorálnej či diakonickej služby, o apologetických prístupoch, o spôsobe tvorby kázní či o kresťanskej výchove?

Práve teraz je vhodný čas urobiť prvé kroky k realizovaniu tohto povolania, tejto túžby. Katedra teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka nasledovné akreditované programy:

  • bakalárske štúdium evanjelikálnej teológie a misie
  • magisterské štúdium evanjelikálnej teológie
  • doktorandské štúdium teológie

Zvlášť chceme upriamiť vašu pozornosť na možnosť prihlásiť sa na novoakreditované bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom pedagogiky, psychológie, hudobného umenia a výtvarného umenia.

Podať prihlášky treba do konca februára 2012.

Tešíme sa na vás.

Katedra evanjelikálnej teológie a misie - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela - www.detm.org

Cirkev v pluralistickej Európe - zborník č.1 TKBJB

Cirkev v pluralistickej Európe
Teologické štúdie teologickej komisie BJB v SR
Zborník č.1

   Kristovo poverenie pre cirkev, ktoré podáva Veľké poslanie (Mt 28,19-20), sa nemení ani v premenách času a platí aj dnes, v dobe, ktorú môžeme charakterizovať pojmami ako postsekulárny a pluratitný spôsob života, myslenia, činnosti a nazerania na pravdu. Cirkev, ktorá chce verne a zodpovedne napĺňať poslanie, ktoré dostala od Krista, potrebuje  rozumieť svojmu prostrediu a adekvátne reagovať na jeho špecifiká.
   Teologická komisia Bratskej jednoty baptistov v SR chce toto súčasné dianie reflektovať z  perspektívy evanjelikálnej teológie a predložiť možnosti prístupov a základné riešenia. Pri tom vychádza z biblického a teocentrického nazerania na spracovávané témy (sekularizmus, humanizmus, dôstojnosť človeka, diskrimináciu, slobody a práva, pravdy aj zákony, pluralizmus, toleranciu,  atď.)
   Aj keď ide o výstup teologickej komisie, predložené štúdie si nenárokujú vyčerpávajúce zvládnutie svojej látky a nie sú predkladané ako „vykonávacie predpisy“ pre cirkevné zbory BJB. Naopak, sú podávané v očakávaní, že publikácia prinesie teologicko-noetické a spirituálne ovocie v živote našich cirkevných zborov, keď si uvedomujú svoju zodpovednosť pred Bohom za svoje hľadanie adekvátnych prístupov viery v konkrétnych, meniacich sa podmienkach spoločenského života.
 
                                                         Autori štúdie

Na stiahnutie: Cirkev v pluralistickej Európe - zborník č.1 TKBJB 2007

„Nový rod“ pred sviatkami Kristovho narodenia

Tesne pred sviatkami Kristovho narodenia sa v Sankt Peterbugu uskutočnila významná udalosť. Pre 45 ľudí sa 20. december 2009 stal dňom druhého, duchovného narodenia. V baptistickom zbore na Poklonnej hore v Sankt Peterburgu sa v tento deň uskutočnil krst. Vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý sa zrodil na túto zem a vďaka jeho zástupnej smrti týchto 45 ľudí potvrdilo svoju zmluvu s Ním prostredníctvom krstu ponorením. Každý z nich prešiel špecifickou cestou. Niekto z nich mal vážne problémy v živote, ktorými musel prejsť, iný bol zasa v blízskosti smrti a iní sa Boha držali od svojho detstva, ale všetci chceli potrvdiť svoju vieru. Pretože podľa Biblie už samotný Ježiš povedal Nikodémovi, že sa musí narodiť znovu, tieto slová nasledovalo aj 45 nových kresťanov, ktorí v tento deň potvrdili svoju vieru v Boha verejným krstom.

Podľa  www.baptist.org.ru  spracoval Pavel Kopčok

Pomôžme detskému domovu „Moisés“ v La Paz 2009-2010

Číslo účtu: VÚB Bratislava 1121498655 / 0200, VS 21

news0133_1_mHlavné mesto juhoamerickej krajiny Bolívie – La Paz so 700 000 obyvateľmi leží v nadmorskej výške 4000 metrov. Je to výška, v ktorej sa našinec rýchlo zadýcha, lebo je tam redší vzduch. Ľudia ktorí tam dlhodobo žijú majú v krvi väčšie množstvo červených krviniek, aby ich telo mohlo bez problémov fungovať. Je to miesto exotické, pripomínajúce zašlú slávu Inkov, ale aj miesto plné rozporov a biedy. Asi dvanásť kilometrov od La Paz leží veľká prímestská štvrť El Alto. Miesto, kde sa usadili tisíce chudobných prisťahovalcov z celej Bolívie, aby si v La Paz našli nejakú prácu a obživu. Spôsob života v tejto chudobnej štvrti si news0007_1nevieme vlastne ani poriadne predstaviť. Ľudia tu v prieme zarábajú denne menej ako jeden dolár (menej ako 25 Sk). Je to chudobné miesto a Bolívia je aj celkovo oproti Slovensku výrazne chudobnejšou krajinou. Miestny baptistický zbor túži ľuďom pomáhať a založil detský domov pre deti, ktoré stratili svojich rodičov, alebo rodičia sa ich zriekli. Sú tu aj deti, ktoré boli zneužívané a týrané psychicky, fyzicky a aj sexuálne. Detský domov funguje ako náhradná rodina. Vychovávatelia Martin a Augustína Fernandézovi sú deťom ako otec a mama a snažia sa deti viesť k tomu aby získali vzdelanie, pripravili sa na samostatný život a mali možnosť spoznať oslobodzujúcu moc Pána Ježiša. Miestny kazateľ pastor Fidel im v duchovnej starostlivosti intenzívne pomáha a je pre deti ako ich starý otec.

news0133_2_m news0133_3_m

Niektoré príbehy detí žijúcich v Moises v La Paz:

news0133_4_mnews0133_5_mSúrodenci Delica (19) a Jesus (15) pochádzajú z deväťčlennej rodiny, ktorá sa rozpadla po smrti rodičov, ktorí zomreli na následky alkoholizmu. O ostatných súrodencoch sa veľa nevie, lebo deti boli ponechané samy na seba, na vlastné rozhodnutia a žili vo veľmi zlých podmienkach. Museli sa sami živiť, kradli, zúčastňovali sa na násilných činoch. Majú skúsenosti aj s drogami. Nechodili do školy a nemali žiadnu lekársku starostlivosť. Delicia sa počas pobytu v domove v mnohom zmenila. Nemá veľa priateľov, rada ostáva doma a pomáha s domácimi prácami. V škole sa jej darí a chcela by sa stať sekretárkou. Jej brat Jesús je temperamentný, bojovný, ale zodpovedá to aj jeho veku Má veľa priateľov v škole a aj na učilišti, kde sa učí za automechanika. Chcel by mať v budúcnosti svoju opravárenskú dielňu, v domove pomáha s domácimi prácami, ale aj s poruchami elektroinštalácie a vodovodu.

news0133_6_mSúrodenci Eliana (15), Lenny (13) a Jonatahan (11) tiež stratili svojich rodičov. Otec zomrel na rakovinu, neskôr matka na TBC. Boli veľmi chudobní. Po matkinej smrti sa o nich starali vzdialení príbuzní, ale pre zlé zaobchádzanie ich umiestnili v detskom domove. Eliana a Lenny sa dobre učia, Jonatanovi sa však veľmi nechce. Eliana je introvertná, Lenny spoločenská. Eliana by sa chcela po skončení školy stať Krajčírkou a Lenny učiteľkou. Jonatan je na rozdiel od svojich sestier impulzívny a je ťažké ho motivovať k plneniu si povinností doma i v škole.

Veríme, že práca v domove Moises v La Paz je predmetom na naše modlitby. Svojou finančnou pomocou môžeme pomôcť pri zabezpečovaní behu domova a pri zabezpečení základných potrieb detí a ich vzdelávaní. Buďme štedrí!news0133_7_m

news0007_6

Začala sa „online registrácia“ na Svetový baptistický kongres 2010

Svetová baptistická aliancia spustila "online registráciu" na 20. – ty Svetový kongres baptistov, ktorý sa v roku 2010 uskutoční na Havajských ostrovoch, v hlavnom meste Honolulu. "Online registráciu" je možné uskutočniť cez webovú stránku www.bwacongress2010.org. Každý človek, ktorý sa plánuje zúčastniť Kongresu, musí byť zaregistrovaný. Online registrácia bude uzatvorená 30. júna 2010. Na podujatí sa môžu zúčastniť spevokoly a tanečné skupiny z rôznych končín sveta. Kongres bude veľkým medzinárodným stretnutím baptistov a organizovaný býva raz za päť rokov. Uskutoční sa v termíne od 28. júla do 1. augusta 2010 v Havajskom spoločenskom centre v Honolulu. Téma Kongresu - „Počúvaj Ducha“, bude rozvíjaná cez oslavné bohoslužby, biblické uvažovanie, ale aj cez rôzne umelecké žánre.

Čítať ďalej...

Svetová aliancia baptistov zorganizovala banket zameraný na ľudské práva

Svetová aliancia baptistov (SBA) zorganizovala 28. februára 2009 banket pod názvom "Okno do sveta". Banket sa konal v USA, v štáte Virginia, v meste Arlington, ktoré je neďaleko Washingtonu. Bolo to v hoteli Sheraton National s témou "Nech sa spravodlivosť valí ako vody" a zameraný bol na ľudské práva a slobodu vierovyznania. Generálne zhromaždenie SBA sa v júli 2008 rozhodlo, že bude vytvorené nové "Oddelenie pre slobodu a spravodlivosť", ktoré sa má zaoberať problematikou ochrany ľudských práv a náboženskej slobody.

Čítať ďalej...

Amsterdam 400

Amsterdam 400

Na začiatku 17. storočia sa skupina náboženských utečencov z Anglicka stretávala v zadnej miestnosti amsterdamskej pekárne, aby sa spolu modlili a aby spoločne študovali Bibliu. V roku 1609 táto skupina sformovala tzv. “Základné presvedčenie baptistov”, v ktorom zdôraznila potrebu cirkvi skutočných veriacich, ktorí by neboli závislí na štátnej kontrole a praktizovali by krst veriacich. Z týchto neveľkých začiatkov sa baptisti rozšírili cez Anglicko, Severnú Ameriku, Európu aj na iné miesta a stali sa celosvetovým hnutím s počtom členov okolo 100 miliónov v súčasnosti.

Čítať ďalej...

Informácie zo stretnutia Výkonného výboru EBF v Arménsku

Hlavným predmetom stretnutia Výkonného výboru EBF v Arménsku bolo

„Zameranie sa na budúcnosť“

Plány pre budúcnosť misijnej práce a presťahovanie administratívy Európskej baptistickej federácie boli diskutované na jarnom stretnutí Výkonného výboru EBF, ktorý sa konal v dňoch 1. – 4. apríla 2004 v Jerevane, v Arménsku.Členovia Výkonného výboru EBF spolu so študentami Baptistického seminára v Jerevane.


Generálne zhromaždenie EBF, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 26. septembra 2004 v Bejrúte, Libanone, bude obsahovať aj inštaláciu nového Generálneho tajomníka EBF Tony Pecka z Veľkej Británie. Doterajší Generálny tajomník EBF, Theo Angelov z Bulharska odíde po svojom päťročnom pôsobení v tejto pozícii do dôchodku. Po septembrovom Generálnom zhromaždení sa bude úrad EBF sťahovať z bulharskej Sofie do objektov Medzinárodného baptistického seminára v Prahe, v Českej republike. Na generálnom zhromaždení budú prediskutované a upresnené plány na presťahovanie.Predstavitelia jednotlivých oblastí práce EBF (Teologická výchova; Misia a evanjelizácia; Komunikácia; Ľudské práva a sloboda…), informovali Výkonný výbor EBF o svojich zámeroch. Pri tejto príležitosti boli privítaní dvaja čelní predstavitelia oddelenia pre Misiu a evanjelizáciu – Valeriu Giletchi z Moldavska a Sergej Sannikov z Ukrajiny.Na stretnutí bolo vyjadrené znepokojenie z vývoja v oblasti náboženskej slobody v rôznych krajinách, najmä v Bielorusku, Azerbajdžane a v Turkménsku. Na stretnutí tiež boli podané informácie o prerušení vzťahov medzi Svetovou baptistickou alianciou a Južnou baptistickou konvenciou (USA), ako predmety na ďalšie diskusie a modlitby. EBF je regionálnym orgánom BWA (SBA) a Theo Angelov je teda regionálnym tajomníkom SBA.V období, ktoré predchádzalo stretnutiu Výkonného výboru EBF v Jerevane, sa niektorí členovia VV zúčastnili na misijných projektoch v Arménsku a Gruzínsku. Delegácia štyroch osôb, ktorú viedol predseda EBF, Billy Taranger z Nórska, navštívila susednú krajinu – Gruzínsko. Mali účasť aj na bohoslužbách v Centrálnom baptistickom zbore v Tbilisi. Misijná konferencia domácich misionárov z Arménska sa konala v jednom baptistickom zbore v Jerevane, a to iba niekoľko dní pred stretnutím VV EBF. Téma konferencie bola: “Biblické zásady Misijnej práce.” Predseda EBF Billy Taranger a novozvolený Generálny tajomník Tony Peck boli medzi hlavnými rečníkmi konferencie. Zúčastnilo sa na nej 25 arménskych kazateľov a misionárov. Ako je to už pri stretnutiach EBF zvykom, počas nedele, ktorá uzatvárala stretnutie, všetci členovia VV kázali v rôznych zboroch Arménska, kde boli vrelo prijatí. Generálny tajomník Únie baptistov Arménska, Asatur Nahapetyan sprevádzal terajšieho Generálneho tajomníka Thea Angelova a novozvoleného Generálneho tajomníka Tony Pecka na bohoslužbách Centrálneho baptistického zboru v Jerevane. Bohoslužby v Centrálnom baptistickom zbore v Jerevane.


Arménski baptisti, ako hostitelia tohoto stretnutia VV EBF, podali povzbudzujúce správy o svojej práci. V roku 1990 mala Únia tri zbory, s celkovým počtom členov 350; teraz už má viac ako 60 zborov a misijných staníc s približne 2 500 členmi. “Všetky baptistické zbory sú výrazne misijne orientované a mnohí domorodí misionári sa podieľajú na zakladaní nových baptistických zborov v Arménsku”, skonštatoval Theo Angelov.Na budúci rok sa uskutoční stretnutie VV EBF v dňoch 17. – 20. apríla v Prahe, v Českej republike.

Prevzaté a preložené z http://www.ebf.org/Executive_2004.htm 

9. 5. 2004 Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk