Aktuality zo života cirkvi

Rok misie 2017

Vytlačte si plagát kampane >>>

Rok misie 2017


Kampaň
zameraná na posilnenie misijnosti cirkevných zborov BJB v SR


A (Hospodin) riekol: To je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela; ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zeme. Iz 49,6 (Roh)

Funkcia  cirkvi, ktorá je súčasne jej poslaním sa dá zjednodušene zhrnúť  do troch bodov:

1.    Uctievanie Boha
2.    Duchovný  rast
3.    Misia

Asi nebudeme ďaleko od pravdy, ak povieme, že zbory BJB sú v posledných desaťročiach silno orientované do svojho vnútra na duchovný rast a výrazne sa posunuli aj v širšom ponímaní uctievania Boha a zavádzaní niektorých jeho prvkov do života jednotlivcov a praxe zborov. Zdá sa, že  nateraz najviac zostávame dlžní misii. Preto sa Konferencia delegátov zborov rozhodla venovať rok 2017   kampani zameranej na posilnenie misijnosti BJB v SR. Kampaň bude prebiehať priamo na jednotlivých zboroch. Každý zbor bude mať k dispozícii inšpiratívny materiál, ktorý podľa svojho uváženia môže použiť na prípravu a realizáciu kampane podľa vlastných predstáv a možností.   

Spoločné ciele kampane:

1.    Zakomponovať  výchovu k misii a podporu misie pevne a na trvalo do vzdelávacieho plánu všetkých zložiek, bohoslužobného poriadku, aktivít, financií zboru a podobne.
2.    Vystrojovať   a motivovať jednotlivcov k osobnej evanjelizácii v ich každodennom živote.
3.    Posilniť  vzájomnú lásku a jednotu v zbore.
4.    Vytvoriť alebo posilniť funkčnú štruktúru duchovnej starostlivosti o priateľov zboru a novoobrátených ľudí.
5.    Porozumieť potrebám ľudí v lokalite zboru a hľadať spôsoby, ako ich zasiahnuť v ich potrebách.
6.    Doviesť  ľudí k porozumeniu, že zakladanie nových zborov, zbory neoslabuje, ale posilňuje.

 

To je primálo...


Text: Iz 49,6: To je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenie Jakobovo a navrátiť chránených Izraela; ale ja som ťa dal za svetlo národom, aby si bol mojim spasením až po koniec zeme !!!

Prečítané slová sú veľkou výzvou pre cirkev Kristovu v našich dňoch. Pozývajú nás verne stáť v službe a v poslaní, ktoré sme dostali od nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Boh chce, aby sme každý z nás stali v jeho službe. Tieto slová hovoria, že v Božích očiach moja a tvoja služba môže byť vnímaná ako niečo „primálo“; ako taká, ktorú neberieme dostatočne vážne v jej celom spektre, ako „vzatá na ľahkú váhu“ a teda, že Božie slovo neberieme vážne; že si to bremeno služby určitým spôsobom uľahčujeme či odľahčujeme... V čom je problém? Aká je to „primálo“ služba?

1. Príklad Pána Ježiša Krista. Je treba si uvedomiť, že tieto slová sú prorockým slovom pre Služobníka Hospodinovho, ktorým je Spasiteľ Ježiš Kristus. Tieto slová tak definujú službu a poslanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Áno, je pravdou, že na jednej strane nebeský Otec poslal svojho Syna predovšetkým preto, aby navrátil svoj ľud Izrael k sebe Iz 49,6; poslal ho spasiť svoj ľud od ich hriechov Mt 1,21; poslal ho k zahynulým ovciam domu Izraelovho Mt 15,24. Ale toto prorocké slovo hovorí, že zostať pritom, by bolo primálo. Služba nášho Spasiteľa mala byť širšia, než iba smerom ku SZ Božiemu ľudu, mal sa stať svetlom pohanov a Spasiteľom všetkým končinám zeme a teda všetkým národom. Je to preto, že Božia spásna láska v Kristovi je pre celý svet J 3,16. Boh chce, aby boli spasení všetci ľudia 1Tim 2,4.

Toto slovo však nechce byť iba slovom, ktoré popisuje poslanie Spasiteľa Ježiša Krista, ale je písané aj pre nás, pre našu generáciu veriacich v Krista, ku ktorým došli konce vekov 1Kor 10, 11; pre naše povzbudenie i napomenutie, ako v našom poslaní verne nasledovať šľapaje a teda príklad nášho Spasiteľa Ježiša Krista 1P 2,21. Ježiš svojim učeníkom jasne povedal, že tak ako jeho poslal Otec do tohto sveta, tak on teraz posiela nás J 20,21. Toto naše poslanie je podľa vzoru Pána Ježiša dvojaké:
- smerom do vnútra Kristovej cirkvi (k Jakobovi). Preto Ježiš najprv posielal svojich učeníkov iba k „zahynulým ovciam domu Izraelovho“ Mt 10,6. Jasne im prikázal, aby sa nevenovali pohanom a Samaritánom Mt 10,5. Toto je ten prvý rozmer našej služby. Boh chce aby si slúžil v Tele Kristovom na budovanie a rast cirkvi Kristovej Ef 4,11-16; chce, aby sme si navzájom slúžili 1P 4,10; aby sme niesli bremená jedni druhých Gal 6,2.
- smerom do sveta (k pohanom). Ježiš vedel, že jeho poslanie je širšie ako Izrael, že je Spasiteľom celého sveta. Preto na konci svojej pozemskej služby posiela svojich učeníkov so zvesťou spásy do celého sveta Mt 24,14; Sk 1,8. Boh chce, aby si ako učeník Ježiša Krista splnil svoje poslanie v tomto svete, aby si bol svetlom tomuto svetu a niesol zvesť o spáse v Ježišovi Kristovi do celého sveta, kde to ešte nepočuli Mt 28,19-20; Mk 16,15; Lk 24,47-48. Začať môžeš vo svojej rodine, v zbore, susedstve, v práci, v meste, okolí... Sk 1,8.

Zo slov apoštola Pavla je zrejmé, že on správne rozumel slovám svojho Pána a preto svoje poslanie, byť tu nie len pre Izrael ale aj pre všetky národy až do posledných končín zeme zdôvodňuje tým, že toto prikázanie sme dostali od Pána Ježiša, a pritom cituje presne tento verš z proroka Izaiáša Sk 13,47. Vedel, že jeho služba musí byť v oboch smeroch, tak ako služba jeho Spasiteľa.

2. Problematika našej služby. Ježiš jasne porozumel Otcovej vôli a svojmu poslaniu: hľadať a spasiť to čo bolo zahynulo Lk 19,10; stáť v službe spásy ako Izraelu tak publikánom a hriešnikom v tomto svete. Aj On čelil tlaku zostať iba v priestore SZ cirkvi Mt 15,24; tlaku neslúžiť hriešnikom tohto sveta Mt 9,11. Bol ale poslušný Otcovi Lk 2,49. Lenže my, ako učeníci Ježiša Krista v mnohých ohľadoch nenasledujeme verne svojho Pána a nie sme mu vo všetkom poslušní. Mnohokrát v dejinách cirkvi ako aj v poslednom čase, jednoznačne uprednostňujeme iba jeden aspekt našej služby a tým je služba „Jakobovi“ a teda služba v cirkvi. Ako už bolo hovorené, aj táto služba je potrebná a je jedným zo zámerov Božích pre cirkev. Avšak v mnohých ohľadoch sme zanedbali nasledovať Pána v misijnom poslaní, ktoré nám zveril a prikázal: byť jeho svetlom ľuďom okolo nás; byť jeho svedkami všetkým národom, začnúc tými okolo nás a postupne aj ďalším Sk 1,8. Božie slovo aj nám hovorí, že poslal som ťa za svetlo národom. Máme byť svetlom tomuto svetu, aby ľudia videli náš nový život a naše dobré skutky, aby oslavovali nebeského Otca Mt 5,14-16; potrebujeme žiť ako deti svetla Ef 5,8; svedčiť o svetle sveta Ježišovi Kristovi všetkým ľuďom, aby uverili v neho J 1,7; potrebujeme svietiť ako jasné svetlá na svete do tmy tohto pokolenia pokriveného v hodnotách Fil 2,14-15; potrebujeme na mieste Kristovom vyhlasovať ľuďom, že Boh bol v Kristovi a že v ňom zmieril svet so sebou, že im pre Krista už nepočíta ich hriechy... volať ľudí k Bohu  a prosiť ich, aby sa zmierili s Bohom“  2Kor 5,18-20..

Žiaľ, v nejednom prípade je to tak, že uzavreli sme sa v zborovom živote, predovšetkým chceme vidieť Pána ako na hore premenenia v jeho nadprirodzenom prejavovaní sa, a slovami apoštola Petra hovoríme: „dobre nám je tu byť - Pane“ Mt 17,4a. Marek však komentuje, že Peter nevedel, čo hovorí Mk 9,6. Mnohokrát sme podobní Petrovi a učeníkom. Pán Ježiš nám ako svojej cirkvi dnes slovami proroka Izaiáša hovorí, že takto žiť, slúžiť a venovať sa iba sebe, uzavrieť sa do našich zborov pred svetom, nestáť v plnom nasadení v službe záchrany tohto sveta, v misijnom a evanjelizačnom poslaní, je primálo; je nedostatočné. Doslovne toto slovo znamená „ľahké“ (light). Príliš jednostranné, jednoduché... Zjednodušili sme si svoje poslanie, jednostranne sme sa zamerali iba na seba a naše potreby, a zanedbali sme slúžiť svetu okolo nás v praktickej láske Kristovej. Toto slovo napomína Kristovu cirkev ako kedysi nápis na múre kráľa Balsazára: zhodnotil som tvoju službu, odvážil som ju a si nájdený nedostatočný Dn 5,25-27. Je to výzva v našom čase vziať vážne naše misijné poslanie.

Stali sme sa Božími spolupracovníkmi: aby sme pre neho pracovali, ale aj aby sme ho reprezentovali. Sme „ambasádormi“ jeho Veličenstva; vyslancami jeho kráľovstva. A to je ohromná česť. Avšak Pavol apoštol nás napomína, že keď sme jeho spolupracovníkmi musíme pamätať na závažnosť nášho poslania – aby sme nebrali nadarmo Božiu milosť 2Kor 6,1. Nemôžeme si ju priať a nechať iba pre seba. Veď táto milosť Božia spasiteľná v Ježišovi Kristovi sa zjavila všetkým ľuďom Tit 2,11; nás ale vyučuje či zaväzuje žiť rozumne na tomto svete. A Pavol hovorí, že rozumný spôsob života je vydať seba Bohu do služby Rim 12,1; aj do služby záchrany ľudí, ktorí Krista nepoznajú. Stojme verne v tejto službe – je to príkaz nášho Pána.

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk