Aktuality zo života cirkvi

„Nový rod“ pred sviatkami Kristovho narodenia

Tesne pred sviatkami Kristovho narodenia sa v Sankt Peterbugu uskutočnila významná udalosť. Pre 45 ľudí sa 20. december 2009 stal dňom druhého, duchovného narodenia. V baptistickom zbore na Poklonnej hore v Sankt Peterburgu sa v tento deň uskutočnil krst. Vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý sa zrodil na túto zem a vďaka jeho zástupnej smrti týchto 45 ľudí potvrdilo svoju zmluvu s Ním prostredníctvom krstu ponorením. Každý z nich prešiel špecifickou cestou. Niekto z nich mal vážne problémy v živote, ktorými musel prejsť, iný bol zasa v blízskosti smrti a iní sa Boha držali od svojho detstva, ale všetci chceli potrvdiť svoju vieru. Pretože podľa Biblie už samotný Ježiš povedal Nikodémovi, že sa musí narodiť znovu, tieto slová nasledovalo aj 45 nových kresťanov, ktorí v tento deň potvrdili svoju vieru v Boha verejným krstom.

Podľa  www.baptist.org.ru  spracoval Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk