Aktuality zo života cirkvi

BWA News, Október 2005

BWA News, Október 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

1. časť

KEĎ SOM BOL HLADNÝ, DALI STE MI JESŤ!

Október je celosvetovým mesiacom, v ktorom si pripomíname hlad vo svete. Je to obdobie určené pre pripomenutie, modlitby a pre akcie. Ešte nikdy v minulosti neboli také rozsiahle akcie pre pripomenutie hladu vo svete, ako teraz. „Micheášova výzva“ je kresťanské volanie k zasväteniu sa celých zborov, ale aj rozhodovaniu sa jednotlivých vlád krajín tak, aby bol už v tejto generácii odstránený hlad vo svete.

Generálne zhromaždenie Svetovej baptistickej aliancie (SBA) schválilo na základe odporučenia výboru pre podporný fond SBA (BWAid) jednoznačnú podporu aktivite „Micheášova výzva“. Teraz je už len na národných jednotách, alebo konvenciách baptistov, do akej miery budú postupovať podľa tejto výzvy.

Mesiac október je pre SBA mesiacom, v ktorom vyzýva baptistov po celom svete, aby svoje finančné zbierky orientovali na pomoc hladným a tým, ktorí žijú v chudobe. Túto informáciu si môžeme navzájom rozširovať.

Nie je to potrebné vytvárať nejaké teologické štúdie, alebo špeciálne programy pre nasýtenie hladných a pre podporu tých, ktorí žijú v chudobe! Ježišov život a samotné evanjeliá sú našim modelom. Ježiš podľa Mt 25; 35 prehlásil: „Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť.“ Hneď na to zaznela otázka: „Kedy sme ťa videli hladného?“ Ježiš jednoducho odpovedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Aká je to úžasná výzva, ktorú Ježiš vyslovil pre každého z nás. Som si istý, že ak by Ježiš nejakým zázrakom prišiel k našim dverám a po zaklopaní by povedal: „Som hladný!“, asi by sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme ho nakŕmili. Možno niekto namietne, že dnes sa to nikdy nestane... K veci sa treba postaviť inak. V Ježišovej výzve je asi toto: „Ak nakŕmite hladných, nakŕmite mňa!“

Ježiš nám ponúka svoju milosť, aby sme boli schopní mať obecenstvo s ním a aby sme ho mohli nakŕmiť hneď v tejto chvíli. Aká je to ohromná príležitosť! Ježiš konfrontuje všetky dnešné cirkevné zbory so všetkými nádhernými budovami, klope a plače: „Bratia a sestry, som hladný! Som hladný!“ Som hladný práve v Nigeri, Darfure, Sudáne, v Južnej Afrike a na mnohých iných miestach. Prosím, nakŕmte ma. Nakŕmte mojich menej šťastných bratov a sestry. Je to zvláštny zázrak, že podaním jedla tým najmenším, podávame jedlo aj Ježišovi.

Ako môžeme spievať: „Odlom mi chlieb života (Lámej mi Ježíši...)? Ako môžeme kázať Ježiša ako chlieb života, ak chudobní tohoto sveta povedia: „Môj žalúdok od hladu natoľko hurtuje, že ťa vôbec nemôžem počuť“?

Baptisti rozumejú že misia musí byť holistická. Vedia, že to nie je otázka „alebo... alebo...“. Je to niečo, o čom prof. Helmut Thielecke hovorí, že to je „simultánne“. Kážeme Ježiša Krista ako chlieb života a v rovnakom čase ponúkame chť chleba hladným a trpiacim. Nemôžete kázať Ježiša Krista, ak zároveň hladným neponúknete nádej a budúcnosť.

Veľký Kongres baptistov pri príležitosti storočnice, ktorý bol v Anglicku, môže byť charakterizovaný tak, že ponúkol úplne evanjelium. Skutočne to bolo tak. Svedectvá, pracovné stretnutia, biblické chvíľky, tovšetko ponújalo jasné správy. Znovu a znovu tí, ktorí podávali zvesť evanjelia, volali všetkých baptistov, aby bolo evanjelium prinášané do celého sveta. Môžeme si tiež pripomenúť Františka z Asisi, keď vyslovil tieto slová: „Vždycky sa modlite a ak je to nevyhnutné použite na to aj slová!“ Ježiš nás pozýva aj dnes. Pozýva nás k tomu, aby sme rozoznali plač jeho ľudu, ktorý volá: „Prosím, nakŕmte ma!“


NEPÁL SÚRNE PROSÍ O MODLITBY

Vyjednávací tím nepálskych baptistických zborov súrne prosí o modlitby, pretože sa stretáva s maostickými vodcami. Maoisti od 26. augusta prichádzajú do 190 členného baptistického zboru Dingla, pretože kazateľ tamojšieho zboru im odmietol platiť a rovnako odmietol dať súhlas k tomu, aby sa mladí muži zapájali do ich mocenského zápasu.

Vedúci predstaviteľ “Výboru nepálskych baptistov” (NBCC), Jir Man Rai hovorí, že zbor bol založený v roku 1992 vo vzdialenej časti východného Nepálu a pod vedením kazateľa Abishana Raia a za veľkej obetavosti veriacich si postavil svoju vlastnú budovu. Pred šiestimi mesiacmi maoistickí rebeli žiadali od kazateľa peniaze a keď ich nedostali, zatvorili modlitebňu a vyhrážali sa tým, že ju nedovolia otvoriť až dovtedy, kým nebude vyhovené ich požiadavkam. Modlite sa za vyjednávací tím, ktorý sa snaží o riešenie situácie.

Toto je jeden z posledných incidentov, ktoré prežíva baptistická komunita v Nepále. Minulý september sa rebeli vyhrážali, že zatvoria Khotangské zbory a zohavia kazateľov, ak nebudú počúvať. Vďaka Bohu, že sa toto nestalo a dvanásti mladí ľudia unesení zo zboru Sara boli neskôr prepustení.

Politické nepokoje medzi nepálskou vládou a rebelmi pokračujú a zvyšujú núdzu v krajine. Na svetovom kongrese baptistov, ktorý sa konal 27. – 31. júla 2005 v anglickom Birminghame, vodcovia baptistov z Nepálu popísali, ako ich zasahuje občianska vojna. Modlitebne sú zatvárané, zhromaždenia sa často nekonajú a to najmä vtedy, ak rebeli uzatvárajú celé oblasti v krajine, kazatelia sú bití a väznení.

Napriek tomuto všetkému cirkev rastie aj naďalej. NBCC začínala svoju činnosť v roku 1993 a v súčasnosti má 90 zborov, 300 misijných staníc a 12 000 členov. Dúfajú, že v roku 2010 dosiahnu počet 1 000 zborov a spoločenstvo 20 000 členov.


PRVÁ KONFERENCIA “ŽIVEJ VODY” – PETROHRAD, RUSKO

Počas nasledujúcich piatich rokov zorganizuje Svetová baptistická aliancia desať podujatí, ktoré majú zdôrazniť potrebu evanjelizácie a vodcovstva. Každý svetadiel bude pripravovať jednu, alebo viac konferencií “Živej vody”. Prvá sa uskutoční 18.-21. okt´bra 2005 vo Východnej Európe v “Sanitoriu” (Hosťovskom dome) pri Baltickom mori, ktorý je neďaleko Petrohradu.

Pozvaná bola reprezentatívna skupina 250 baptistických vodcov z krajín Východnej Európy, ktorých obyvatelia sa dohovoria po rusky. Hosťujúca krajina – Ruskí baptisti budú mať najväčšiu skupinu, ale každá členská jednota z Východnej Európy je nabádaná k tomu, aby vyslala svoju delegáciu a v nej najmä mladých ľudí a sestry.

Konferencia má viac cieľov, ale vari najdôležitejší z nich je, aby sa kazatelia a iní kresťania stali efektívnejšími pri zvestovaní Božej lásky v Ježišovi Kristovi, a aby volali ľudí k pokániu a k viere. Delegáti tiež budú nabádaní k tomu, aby do svojej služby prijali model “služobného vodcovstva”, podľa modelu, ktorý je v Novom zákone zaznamenaný o Ježišovi.

Medzi rečníkmi bude Ronald Bobo zo St. Louis, Missouri; Dennis Pethers z Anglicka; Teddy Oprenov z Bulharska a Anne Graham Lotz zo Severnej Karolíny. SBA bude reprezentovaná prezidentom, Davidom Coffey; generálnym tajomníkom, Dentonom Lotzom; riditeľom oddelenia mládeže, Emmettom Dunnom a viceprezidnetom SBA, Ianom Chapmanom. Východnú Európu budú reprezentovať: predseda Evanjelikálnych kresťanov baptistov na Ukrajine, Gregorij Komendant; viceprezident SBA, Jurij Šipko (Rusko); predseda Jednoty baptistických zborov z Lotyšska, Janis Smits; bývalý generálny tajomník Evanjelikálnych kresťanov baptistov z Moldavska, Victor Popovitch, a Helari Puu (Prezident, Európskej baptistickej federácie, Estónsko).

Koordinátor projektu “Zivá voda”, Tony Cupit hovorí: “Chceli by sme sa uistiť, že konferencie Živej vody spôsobia iné nazeranie na prácu v Božom kráľovstve. Modlíme sa, aby delegáti odchádzali z konferencie Živej vody v Petrohrade zapálení a odhodlaní zvestovať Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána. Chceme, aby napredovali v Duchu pokorného učiteľa z Galiley, ktorý neprišiel, aby Mu bolo slúžené, ale On sám prišiel, aby slúžil a aby svoj život odovzdal pre vykúpenie mnohých ľudí.”


KATRINA A RITA SPÔSOBILI BAPTISTICKÚ ODOZVU

Svetový fond baptistov (BWAid), nástroj SBA pre pomoc a sprístupňovanie zdrojov, pokračuje v prijímaní fondov pre pomoc v hurikánmi zasiahnutých oblastiach.

Organizácia BWAid pripravila tri konferencie s členmi SBA z USA, aby tak umožnila tok informácií, aby tak informovala o prosbách a pripravovala spoluprácu.

“Baptisti zohrávajú pozoruhodnú úlohu pri prinášaní priamej pomoci pre tých, ktorí tak mnoho trpia”, povedal riaditeľ BWAid, Paul Montacute. Mnohí baptisti z Texasu vypomáhajú tým, ktorí sú zo zátopových oblastí po hurikáne Rita, ale pokračujú aj v pomoci a preukazovaní lásky tým, ktorých zasiahol hurikán Katrina.

Noví členovia SBA z Texasu a Virginie informujú o príleve vyškolených dobrovoľníkov, ktorí pripravovali pokrmy, sprchy, zdravotnícku pomoc, ktorí čistili a prali a ktorí ubytovali mnoho ľudí v baptistických priestoroch.

Členská organizácia SBA “The Lott Carey Baptist Foreign Missionary Convention” vykonala nezabudnuteľný podiel činnosti pri spolupráci, pri nadväzovaní kontaktov a komunikácii s:
- National Baptist Convention of America
- Baptist Educational & Missionary State Convention- Louisiana Home & Foreign Mission Baptist State Convention
- Louisiana Missionary Baptist State Convention

Najdôležitejšou časťou partnerstva bola spolupráca so zbormi v Louisiane, Mississippi, a Texase pri prechode “Centier pomoci pri hurikánoch” na “Centrá vzkriesenia”, ktoré majú napomáhať evakuovaným v prístupe k štátnym a federálnym zdrojom pomoci, ktoré majú zabezpečovať pastoračnú pomoc a povzbudenie, ktoré majú zabezpečovať osobnú pomoc pri dietetickej starostlivosti, ktoré majú pomáhať pri zabezpečovaní ubytovania, zamestnania a v poradnestve. Americké baptistické zbory v Indiane a v Kentucky sa zamerali na pomoc mestečku Pass Christian v Mississippi, ktoré má 7 500 obyvateľov a leží v pobrežnom páse zálivu, 20 míľ od Biloxi. Od posledného septembrového týždňa prichádzajú do mestečka pracovné tímy na celý týždeň, ktoré odstraňujú trosky, opravujú a stavajú budovy. Renovačná práca mú zahrnúť aj verejné budovy a to si bude vyžadovať opätovné zapojenie dobrovoľníkov.

Finančné dary by mali byť zasielané na fond podpory pri odstraňovaní následkov hurikánov pri BWAid (BWAid's Hurricane Relief Fund) do: Baptist World Aid, Baptist World Alliance, 405 North Washington Street, Falls Church, VA 22046, USA.


EURÓPSKI BAPTISTI PODPORUJÚ “MICHEÁŠOVU VÝZVU”

Baptisti Európy musia jasne poukázať na celosvetovú chudobu. Účastníci Generálneho zhromaždenia Európskej baptistickej federácie si myslia, že “Micheášova výzva” môže pomôcť zmazať dlhy najchudobnejších krajín sveta a umožniť rozvoj voľného obchodu. “Micheášova výzva” chce požiadať najbohatšie krajiny sveta, aby aspoň 7 % HDP venovali na medzinárodnú pomoc a aby tak určitým spôsobom výrazne pomohli najchudobnejším krajinám sveta.

Na svojom stretnutí v dňoch 22.-25. septembra v Prahe, vyzvali účastníci členské jednoty EBF, aby: “prehĺbili svoju spolupatričnosť s chudobnými a aby vyzvali svetových vodcov k činnosti pre dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia”.

Svoje výzvy doplnili ešte o tieto slová: “Veríme, že sa v širokej miere zapojíme do prímluvnej modlitby, dávania, do kampaní, ktoré budú presadzovať ciele “Micheášovej výzvy”. Je to náš biblický mandát, aby sme konali spravodlivo pre tých, ktorí sú chudobní a na okraji spoločnosti”.


INDONÉZIA VYZÝVA K MODLITBE A PÔSTU

Už niekoľko desaťročí náboženskej neslobody prinútilo mnohých, aby sa dňa 3. septembra 2005 baptisti spojili s kresťanskými vedúcimi pracovníkmi ku dňu modlitieb a pôstu. Prosili Boha o to, aby zmenil srdcia vodcov krajiny aby im dali prísľub k slobodnému budovaniu spoločenstiev a oslave Boha.

Na začiatku týždňa modlitieb sa v centrálnej časti Jakarty uskutočníl “Pochod mieru”, v ktorom bolo okolo 1 000 kresťanov. Pochod chcel tiež naznačiť opozíciu k ministerskému výnosu z roku 1969, na základe ktorého má byť regulovaná výstavba kostolov, domov pre náboženské potreby, evanjelizácia a medzinárodné fondy pre zbory v Indonézii.

Od tohoto obdobia majú kresťania veľké ťažkosti pri získavaní rôznych povolení. Jedna časť výnosu hovorí o tom, že ak chcú v niektorej oblasti vybidovať cirkevnú budovu, musia mať najmenej sto členov a musia patriť do zboru, ktorý má kazateľa pre 15 000 ľudí.

Správa SBA hovorí aj o tom, že ak niekde získajú povolenie, neskôr toto býva odvolávané. Ak je proti zborom rozvíjaná štvavá kampaň, polícia robí iba veľmi málo, aby ju zastavila. V priebehu niekoľkých posledných rokov bolo priamo v Jakarte a na ostrove Jáva zničených a zatvorených viac ako 150 kostolov. Za posledné dva mesiace bolo zatvorených viac ako 60 kostolov a to najmä na Západnej Jáve. Polícia obyčajne vnikla do kostolov uprostred bohoslužieb, vyzvala kazateľov, aby prestali kázať a nariadila ľuďom, aby opustili kostol. Potom robila nátlak na kazateľov, aby podpísali vyhlásenie, že budova už viac nebude využívaná na kresťanské služby.

Tlačová agentúra Antara vydala správu, že k pochodu sa pripojili aj bývalý indonézsky prezident, predseda tradičnej moslimskej strany Nahdatul Ulama (NU), Abdurrahman Wahid a hovorca parlamentu Akbar Tandjung.

V dňoch 9. – 16. septembra 2005 navštívili Indonéziu generálny tajomník SBA Denton Lotz, bývalý riaditeľ oddelenia SBA pre evanjelizáciu a výchovu, Tony Cupit a generálny tajomník Ázijskej baptistickej federácie, Bonny Resu. Stretli sa so zástupcami Wahidovej strany NU, rímsko katolíckymi kardinálmi a s predstaviteľmi Baptistických jednôt a Konvencií, aby spolu prediskutovali spôsoby, ako môžno priniesť upokojenie a náboženskú slobodu pre všetky náboženstvá v tejto najväčšej moslimskej krajine sveta. Bolo to po prvý raz, keď mali predstavitelia baptistov príležitosť zúčastniť sa na podobnom stretnutí.


PRI STRETNUTÍ ZIMBABWIANSKYCH BAPTISTOV ZDÔRAZŇOVANÁ ČESTNOSŤ

“Čestnosť v nebezpečných časoch”, bola téma výročného stretnutia Jednoty baptistov Zimbabwe (BUZ), ktoré viedol generálny tajomník Ann Mitchell. Stretnutie sa uskutočnilo v Auguste, v Calvary Church v Mabelreign, Harare. Mitchell zdôraznil, že na stretnutí bola väčšina z 38 zborov BUZ zastúpená delegátmi.

Rečník, Rev. Joe Mundamawo, vyzval baptistov, aby upevňovali čestnosť vo svojich vzťahoch v rodine, v domácnosti a medzi spolupracovníkmi. Predstavitelia sveta obchodu a členovia zborov boli volaní k poctivosti a k priamosti v konaní.

“Verše Žalmu 51 sú veľmi aktuálne do našej situácie. Máme pokušenie vydávať otázne pozadie za legitímne. Boli sme požehnaní a určení k tomu, aby sme boli ľuďmi čestného konania, nech nás to stojí čokoľvek.”, povedal Mitchell.

Mitchell bol jedným z účastníkov Kongresu storočnice v anglickom Birminghame. Prehlásil: “Tí, ktorí boli v Birminghame, boli dojatí očividnými zmenami celosvetovej cirkvi. Sme svedkami veľkého vplyvu južnej pologule. Svoju cirkev buduje sám Boh a my, z malého Zimbabwe musíme zohrať svoju úlohu v tomto raste”.


ZNOVUZVOLENÝ GHILETCHI

“Som unavený, ale mám radosť” – to vyslovil Valeriu Ghiletchi po Kongrese Evanjelikálnych kresťanov baptistov, ktorý sa konal 15. – 16. septembra 2005 v Moldavsku. Pri účasti 469 delegátov bol Ghiletchi veľkou väčšinou zvolený za biskupa (predsedu). John Mirion, ktorého Ghiletchi nazval “...drahý brat a spolupracovník v Pánovi”, bol zvolený za generálneho tajomníka.

V Jednote evanjelikálnych kresťanov baptistov Moldavska je 521 zborov s približne 21 000 pokrstenými veriacimi. Uprostred tohoto roka, v dňoch 8. – 10. júla sa moldavskí baptisti pripojili k 701 evanjelikálnym zborom z celej krajiny pri evanjelizačnom ťažení vedúceho pracovníka Samaritan Purse a BGEA, Franklina Grahama.

Národný štadión, kde sa konalo celé ťaženie, má iba 20 000 sedadiel, ale každý večer sa na ňom zúčastňovalo okolo 93 000 ľudí počas troch večerov. Približne 14 000 ľudí prijalo pozvanie Franklina Grahama. “Oslavujeme Boha a ďakujeme Mu za tento nádherný sviatok”, povedal Ghiletchi.


Prevzaté z http://www.bwanet.org/ preložil a spracoval: Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk