Aktuality zo života cirkvi

BWA News, Október 2004

BWA News, Október 2004
Denton Lotz

(Preložil: Pavel Kopčok)

Zachovávanie Božieho slova v Libanone

„Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.“ (Zj 3,8)

Európska baptistická federácia sa dňa 20. septembra 2004 stretla v Bejrúte, v Libanone. Väčšina z 50 krajín bola reprezentovaná 120 delegátmi, od Španielska po Rusko, od Nórska po Irak, od Nemecka po Turecko. Všetci s radosťou a so záujmom počúvali svedectvá o Kristovom pôsobení na Blízkom východe. Baptisti sú menšinou nielen v Islamskej kultúre, ale tiež medzi kresťanskými cirkvami ako sú katolicizmus a ortodoxia. Nie je to jednoduché byť menšinou! Voči menšinám existujú predsudky. Jednotlivec býva často napádaný, že nepatrí do národnej kultúry a zrádza históriu národa. Práve v takejto atmosfére musia baptisti na Blízkom Východe ostať verní Božiemu slovu. Podobne, ako cirkev vo Filadelfii, zo Zjavenia Jána môžeme povedať: „...zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.“

V jednom svedectve za druhým sme počuli príbehy o vernosti mladých mužov a žien, ktorí boli nielen ochotní žiť pre Krista, ale tiež za Krista zomrieť! Absolventi univerzít opustili svojich profesorov, aby rozdávali kresťanskú literatúru a Biblie. Mladí muži riskovali uväznenie keď hlásali zvestovali v Kristovej moci. Často sú odmietaní svojimi rodinami, bratmi a sestrami, o týchto mužoch možno skutočne povedať - „zachovali moje slovo“. 

Delegácia vedenia EBF sa stretla s prezidentom a predsedom vlády Libanonu. Prezident Lahoud – kresťan, popísal Libanon ako model, ako môžu žiť kresťania a moslimovia pokope. Tragédia občianskej vojny, kde bolo zabitých okolo 200 000 ľudí, ich naučila, že vojna nikdy nie je odpoveďou. Hľadanie vzájomného rešpektu je najlepším spôsobom, ako môžu žiť všetky tradície pohromade. 

Náš rozhovor s predsedom vlády Haririm bola najživší a najzaujímavejší. Predseda vlády je praktizujúci moslim. Povedal, že je znepokojený nepekným vykresľovaním Islamu na Západe. Opýtal sa nás: „Ako by ste sa cítili, keby sme vykreslili Hitlera, pokrsteného katolíka a kresťana ako príklad toho, čím je kresťanstvo?“ Potom pokračoval a povedal: „Taká je aj tá skutočnosť, ak teroristov dávate za príklad, aký je Islam!“ Ako kresťania sme uistili predstaviteľov vlády, že samozrejme odmietame Hitlera ako príklad kresťanstva, a musíme pokračovať v rozhovoroch s mužmi a ženami rôznych tradícií, aby sme potreli obraz „nepriateľa“ a aby sme žili v pokoji, ako to nariadil Pán Ježiš Kristus.

V Skutočnosti boli baptisti na Blízkom Východe a v Európe znepokojení vyhláseniami Západu, ktoré urobili svedectvo o pravde Ježiša Krista ťažším. Baptisti sú svojim počtom slabí a preto majú „malú moc“. Úžasná je však skutočnosť, že táto malá moc sa spoločne s Božou mocou stali veľkým svedectvom o pravde!. Moc našich bratov baptistov na Blízkom Východe nie je v počtoch, nie v zdravom vývoji, nie vo výchove, a to aj napriek viacerým dobrým školám!

Zisťovali sme vždy znovu a znovu, že moc veriacich na Blízkom Východe spočíva:

1. V moci Písma: Aká je to radosť počuť, že Boží mužovia a ženy prišli ku Kristovi preto, že čítali Božie slovo a Boží Duch im zjavoval živého Krista!
2. Moc ľudskosti: Nie vo veľkých budovách, nie v rozhlase a televízii, nie v materiálnej oblasti, ale v spoločenstve svedkov spomedzi bratov a sestier. Oni vedia, že majú malú pozemskú moc, ktorá ich pokoruje pred Bohom, ktorý požehnáva ich ľudskosť a pretvára ich na vôňu Božej milosti a lásky. 
3. Moc kríža: Apoštol nám pripomína Krista pribitého na kríž... ktorý je prejavom Božej moci. Pri nesení kríža, prenasledovaní, utrpení, je viera našich bratov a sestier skúšaná a Kristova moc premieňa temnotu v jas, slabosť na silu a nenávisť na lásku.

Modlite sa za bratov a sestry na Blízkom Východe! Oni skutočne zachovávajú Božie slovo, nezapreli Božie meno, ale s trpezlivou vytrvalosťou sa pevne držia viery, pretože vedia, že Pán Ježiš Kristus príde opäť a On je Víťaz nad svetom!


V Libanone sa stretli Európski baptisti

Úvod:

Európska baptistická federácia mala svoju výročnú konferenciu v Bejrúte, v Libanone a to v dňoch 22. – 26. septembra 2004. Táto konferencia bola zameraná na život baptistov v regióne s dominantným postavením Islamu a v menšej miere Ortodoxie. V Libanone žije približne 2 000 baptistov a najväčšou kresťanskou skupinou v krajine je asi 700 000 maronitských kresťanov.

Rast cirkvi:

Blízky Východ bol reprezentovaný ľuďmi z Libanonu, Sýrie, Jordánu a Iraku, kde bol založený najnovší zbor v januári tohoto roku. Správy hovoria o tom, že to nie je iba Evanjelikálny zbor baptistov v Bagdade, ktorý rastie, ale už sa stretávajú po domoch ďalší baptisti, ktorí plánujú založenie nového zboru. 

Jeden mladý vedúci predstaviteľ zboru povedal, že zbor pokračuje vo svojom nedeľnom stretávaní, ale aj v mládežníckych a sesterských aktivitách. Aj keď majú niekedy strach, nezastavilo to ich aktivity. Vyjadril tiež určitý optimizmus, že s Božou pomocou sa zmenia aj pomery v ich krajine. Cirkev na Blízkom Východe pomaly, ale iste rastie. 

Libanon:

Prostredníctvom programu „evanjelizácie cez domorodých baptistov“, ktorý bol naštartovaný počas služby Teodora Angelova, vznikol v jednej malej dedine zbor, ktorý má 17 riadnych členov. V inom meste vznikol v marci ďalší baptistický zbor. 

Egypt, Sýria, Jordánsko:

V Sýrii sa vo februári tohto roku začala nová služba, prostredníctvom ktorej mohli vo viacerých dedinách mnohí počuť Božie slovo a odpovedať na zvesť evanjelia. Nový zbor vznikol tiež v Egypte a približne 30 – 40 ľudí sa stretáva v jedneom dome v Jordánsku. V Amáne zaznamenávame dynamický rast kresťanského kníhkupectva.

Kážte Krista:

Vodcovia na Blízkom Východe povzbudzujú veriacich ku kázaniu Ježiša Krista. Takto sa vyjadril brat Ghassan Khalaf, predseda Evanjelikálnych baptisatických cirkví v Libanone, ktorý ďalej delegátom povedal: „Som baptistický kazateľ a budem kázať o Ježišovi Kristovi“. Khalaf hovoril o pluralizme a ľutoval skutočnosť, že v krajine nie sú viacerí, ktorí by kázali Krista, hoci v krajine panuje rovnosť rôznych náboženstiev. 

„Pluralizmus nám umožňuje, aby sme kázali Krista a aby sme Mu tak umožnili stať sa prorokom medzi inými prorokmi!“ Povedal: „Z Bejrútu volám do celého sveta: Kážte Krista! Kážte Krista ako zvrchovaného a jediného! Kážte Krista, Božieho Syna! Mali by sme pokračovať v kázaní Krista ako jediného zo všetkých, ako jedinečný prejav Božej slávy, ako jedinečný prejav Božieho obrazu! Neexistuje lepšia spiritualita ako to, že Boh, Otec prejavil svoju lásku cez obeť Ježiša Krista a my musíme ukazovať túto lásku celému svetu. Kristus je konečnou autoritou. Iné znamenie nemôže prísť!“

Nové vedenie:

Baptisti v Európe majú nového vodcu. Tony Peck z Anglicka, predtým generálny tajomník Yorkshire Baptist Association a učiteľ Bristol Baptist College, pri tomto stretnutí EBF v Libanone nahradil Tea Angelova z Bulharska vo funkcii. Angelov bol prvým vodcom Európskych baptistov, ktorý pochádzal z východného bloku. Budeme si pamätať jeho podporu a zápas v oblasti ľudských práv a naštartovanie programu „evanjelizácie prostredníctvom domorodých misionárov“, ktorý napomohol vzniku nových zborov po celej Európe a na Blízkom Východe.

So zmenou vedenia dochádza aj k presťahovaniu úradu EBF, jedného zo šiestich regionálnych spoločenstiev Svetovej baptistickej aliancie do Českej republiky, do Prahy, do objektov Medzinárodného baptistického teologického seminára. Dúfame, že Seminár sa takto stane stredobodom baptistického života v Európe. 

Stretnutie s Libanonskými predstaviteľmi:

Dôležitým bodom konferencie bola návšteva Európskych baptistických vodcov, spoločne s generálnym tajomníkom BWA, Dentonom Lotzom u prezidenta krajiny. Emile Lahoud je maronitský kresťan, čo zodpovedá požiadavkam libanonskej ústavy. V ten istý deň sa skupina stretla s Raficom Haririm, predsedom vlády Libanonu, ktorý je sunitský moslim. Hariri vyslovil tieto pozoruhodné slová: „Je to otázka viery, že táto krajina je domovom pre kresťanov a moslimov“. Obaja čelní predstavitelia podporujú náboženskú slobodu a najmä toleranciu. Lotz sa poďakoval prezidentovi za jeho podporu náboženskej slobody a vyzdvihol pokrok celej krajiny, po 15 ročnej občianskej vojne, kedy boli zabité tisíce libanončanov. Stretnutie s Lahoudom sa skončilo modlitbou. 

Stretnutia s libanonskými predstaviteľmi sa zúčastnili: Billy Taranger, prezident EBF, generálny tajomník EBF Tony Peck a pôvodný generálny tajomník EBF Teo Angelov. Libanonská delegácia bola vedená Nabilom Costom, z Libanonskej spoločnosti pre rozvoj v oblasti výchovy a sociálnych vecí. V delegácii boli ďalej Ghassan Khalaf, predseda Konvencie evanjelikálnych baptistických cirkví v Libanone a podpredseda Samuel Kharrat.

Viacerí reprezentanti z 35 krajín Európy a Blízkeho Východu sa zúčastnili na otvorení nového výukového centra – Arabského baptistického teologického seminára.

Libanonskí baptistickí predstavitelia boli vďační svojim bratom a sestrám v Kristovi, že prišli do ich krajiny, aby ich takto podporili v kritickom období celého Blízkeho Východu, „kedy sa cirkev dostáva do obtiažnej situácie, najmä v dôsledku prenasledovania“.


Konferencia o evanjelizácii, pod názvom „Hovoriac príbeh...“

Pred „Kongresom storočnice“ sa dňa 26.7.2005 (od 9:00 do 16:30) v konferenčnom centre Aston v Birminghame (Veľká Británia) uskutoční Konferencia o evanjelizácii, pod názvom „Hovoriac príbeh...“.

Konferencia bude zameraná na novú stratégiu BWA „Kristus je živá voda!“ Na mnohých miestach sa v priebehu ďalších piatich rokov uskutočnia konferencie „Živej vody“, kde budú prezentácie evanjelizácií z celého sveta. 

Na konferenciách bude možnosť kladenia otázok niektorým baptistickým vodcom, ktorí sú misionármi a ktorí sa zúčastňujú rôznych činností. Bude možnosť oslovenia takých vodcov BWA, ako sú napríklad Billy Kim, Denton Lotz a Tony Cupit. Prítomní budú aj kľúčoví pracovníci z celého sveta, ako napríklad: Jason Das (Bangladéš), Dorothy Selebano (JAR) Alistair Brown (Veľká Británia), Ronald Bobo (USA), Lauran Bethel (USA) a Fausto Vasconcelos (Brazília). Kandidát na prezidenta BWA, David Coffey bude mať hlavný príhovor. 

Kalendár Svetovej baptistickej aliancie:

Október 2004 - Mesiac podporného fondu pre zmiernenie hladu
1. november 2004 - Svetový deň modlitieb sestier
5. december 2004 - Svetový deň ľuských práv
6. február 2005 - Deň Svetovej baptistickej aliancie
7.-10. marca 2005 - Výkonný výbor BWA, Falls Church, Virgina
27.-31. júla 2005 - Kongres storočnice, Birmingham, Anglicko

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk